Copyright 2022 -

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره GT/97/01

شركت تحقيق و توليد وسایل الكترونيك (تكتا)

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای شماره GT/97/01

شركت تحقيق و توليد وسایل الكترونيك،تكتا (سهامي خاص) وابسته به سازمان صـدا و سـيماي جمهوري اسـلامي ايـران در نظـر دارد تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان خود شامل 10 نیمراه داخل شهر ون ، 2 نیمراه داخل شهر سواری و 2 نیمراه خارج از شهر ون ، 4 نیمراه خارج شهر سواری را با مشخصات درخواستی از طریق مناقصه عمومی (دو مرحله ای) به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

کلیه واجدین شرايط می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه و اطلاع از شرایط آن، از تاریخ چاپ آگهی لغایت چهارشنبه 26/10/97 در ساعات اداری به محل شرکت واقع در بزرگراه شهید چمران، ابتدای خیابان ملاصدرا، شركت تحقيق و توليد وسائل الكترونيك_تكتا، امور قراردادها (تلفن : 88055077 ) مراجعه نمایند .

هزینه خرید اسناد مناقصه : 200،000 ریال (واریز به حساب 80/1702 نزد بانک مرکزی کد 50 با شماره شبای 110100004001029504017021 به نام شرکت تحقیق وتولید وسایل الکترونیک-تکتا، قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی)

سپرده شرکت در مناقصه : 250،000،000 ریال ( ضمانت نامه بانکی یا موارد مندرج در اسنادمناقصه)

آخرین مهلت ارسال پاکات : روز چهارشنبه ساعت : 12 مورخ 97/11/10 در محل شركت امور قرارداد ها

تاریخ بازگشایی پاکات الف و ب : روز چهارشنبه ساعت: 14 مورخ 97/11/10 در محل شركت امور قرارداد ها

تاریخ بازگشایی پاکات قیمت متعاقباً اعلام خواهد شد.

مهلت اعتبارپیشنهادات : سه ماه                                           

ارائه اصل فيش واريزي و معرفي نامه جهت دريافت اسناد الزامي است.

کارفرما(خریدار) در قبول هر یک از پیشنهادات مختاراست

www.takta.com

تهران  بزرگراه شهيد چمران  نبش خيابان ملاصدرا صندوق پستی: 5785-1155  تلفن تماس: 88055580 21 98+  نمابر: 88039763 21 98+